Hesab – faktura və digər sənədlər yük xəzinəsinə verilir.
Həmin sənədlər əsasında yükün dəmiryolu vasitəsilə daşınması üçün beynəlxalq daşıma sənədləri (SMQS) tərtib olunur.
Bununla da sənədləşmə əməliyyatı tam başa çatdırılaraq, yük daşınmaya qəbul edilir.
Yük daşınma sənədləri ilə təyinatı üzrə göndərilir.